İTAL ENDÜSTRİYEL MAKİNALAR İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MÜŞTERİ VE POTANSİYEL MÜŞTERİLERİN KİŞİSEL VERİLERİNE İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

 

Aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için, işlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işleyeceğimizi bildiririz.

Bu doğrultuda 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (“KVKK”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Şirketimiz İtal Endüstriyel Makinalar İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.italmakina.com.tr adresinde yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ile Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.

 

1. TANIMLAR

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (ad-soyad, adres, T.C. kimlik numarası, telefon numarası, e-posta dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere),

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu,

Şirket: İtal Endüstriyel Makinalar İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'ni

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

 

2. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Şirketimiz, siz ilgili kişilerden elde edilen kişisel veriler bakımından KVKK ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup, tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Adres : ÇerkeşliOSB Mah. İMES 8. Cad. No:3 41455 Dilovası – KOCAELİ

Telefon: 0(262) 655 17 70 

E-posta: kvkk@italmakina.com.tr

3. POTANSİYEL MÜŞTERİLER

3.1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Şirket tarafından kişisel verileriniz; ı̇letişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

3.2. Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK'nın 5. maddesinde belirtilen;
● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

3.3. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz; e-posta yazışmaları, formlar ve yürütülen kampanya çalışmaları vasıtasıyla toplanmaktadır.

3.4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Potansiyel müşterilere ait veriler yukarıdaki amaçlar ile sınırlı olarak hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmi kurumlara aktarılmaktadır.

3.5. Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

Potansiyel müşterilere ait veriler yurt dışına aktarılmamaktadır.

4. MÜŞTERİLER

 

4.1. Kişisel Veri İşleme Amaçları

Şirket tarafından kişisel verileriniz; finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

4.2. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK'nın 5. maddesinde belirtilen;

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

4.3. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Tarafınıza ait kişisel veriler; e-posta yazışması, telefon görüşmesi, fiziki/online görüşme/toplantı, sözleşme süreci, posta, basılı/elektronik form vb., adli ve idari makamlardan gelen resmi yazılar ve basılı/elektronik diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

4.4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Tarafınıza ait kişisel veriler; yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak tedarikçilere, hissedarlara, iştirakler ve bağlı ortaklıklara, iş ortaklarına ve hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmi kurumlara aktarılmaktadır.

 

4.5. Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

Tarafınıza ait kişisel veriler yurt dışına aktarılmamaktadır.

 

5. HAKLARINIZLA İLGİLİ BAŞVURU YÖNTEMLERİ

5.1. KVKK'nın 11. ve 13. maddeleri uyarınca; veri sorumlusu sıfatı taşıyan Şirketimiz'e, KVKK ile ilgili talep ve bildirimlerinizi yazılı olarak ilgili kişi başvuru formunun (başvuru formu bağlantı linki aşağıdadır) doldurulması suretiyle veya KVK Kurulu'nun belirleyeceği diğer yöntemlerle:

iletebilirsiniz.

5.2. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi'nin, başvurusunda ad, soyad, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

5.3. Kanun'un 11. maddesi uyarınca ilgili kişi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

5.4. Kanun'un 28. maddesinin 2. fıkrası veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan halleri sıralamış olup bu kapsamda;

hallerinde verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.

5.5. Kanun'un 28. maddesinin 1. fıkrasına göre ise aşağıdaki durumlarda veriler Kanun kapsamı dışında olacağından, veri sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından da işleme alınmayacaktır:

 

5.6. İlgili kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

5.7. Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekaletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

5.8. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

6. BAŞVURULARINIZIN CEVAPLANMASI

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, ilgili departmana ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere ve eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.

İlgili kişi başvuru formunu indirmek için www.italmakina.com.tr

 

İtal Endüstriyel Makinalar İthalat İhracat

Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi