İTAL ENDÜSTRİYEL MAKİNALAR İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI POLİTİKASI

 

İÇİNDEKİLER

 

1. GİRİŞ

1.1. Tanımlar……………………………………………………………………………………………………………...……….2

1.2. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikasının Amacı……………………………………………….….3

1.3. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikasının Kapsamı ve Yürürlüğü……………………………3

1.4. Politika ve Kanunun Tamamen veya Kısmen Uygulanmayacağı Haller………………………………….3

 

2. KAYIT ORTAMLARI

 

3. SAKLAMA VE İMHAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

3.1. Kişisel Verilerin Saklanmasını Gerektiren Hukuki Sebepler………………………………………...........4

3.2. Kişisel Verilerin Saklanmasını Gerektiren İşleme Amaçları………………………………………………….5

3.3. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi………………………………......6

 

4. TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

4.1. Teknik Tedbirler…………………………………………………………………………………………………………….7

4.2. İdari Tedbirler……………………………………………………………………………………………………………….7

 

5. KİŞİSEL VERİLERİ İMHA TEKNİKLERİ

5.1. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi……………………………........8

 

6. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

 

7. PERİYODİK İMHA SÜRESİ

 

8. POLİTİKANIN GÜNCELLENME PERİYODU

 

  1. GİRİŞ

İtal Endüstriyel Makinalar İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak Şirketimizde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca gerek Şirket personelinin gerekse bilgisi işlenen üçüncü gerçek kişilerin kişisel verileri hukuka uygun olarak korunmakta ve işlenmektedir. Şirketimiz bu hususta mevzuatın getirdiği yükümlülüklerini özenle yerine getirmekte ve bu kapsamda en üst düzeyde hassasiyet göstermektedir.

 

İşbu Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası (“Politika”) kapsamında Şirket içerisinde kişisel verilerin ne şekilde ve hangi şartlarla saklandığı ve imha edildiğine ilişkin temel kurallar yer almaktadır.

 

    1. Tanımlar

 

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.

Anonim Hale Getirme

Kişisel verinin, kişisel veri niteliğini kaybedecek ve bu durumun geri alınamayacağı şekilde değiştirilmesidir. Değişik tekniklerle kişisel verinin bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir (Ad-soyad, adres, T.C. kimlik numarası, telefon numarası, e-posta dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere).

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVK Kurulu)

Kişisel Verileri Koruma Kurulunu ifade eder.

 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVK Kurumu)

Kişisel Verileri Koruma Kurumunu ifade eder.

Başvuru Formu

İlgili kişi Kanun'un 11. maddesinde yazılı haklarını kullanabilmesi adına Şirket'e başvuru yaparken dolduracağı formu ifade eder.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

Özel Nitelikli Veriler

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, din, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.İlgili Kişi

Kişisel verisi işlenen şirket hissedarlarını, şirket iş ortaklarını, şirket yetkililerini, şirket personelini ve personel adaylarını, şirket taşeron, tedarikçilerini, müşterilerini ve diğer üçüncü kişileri ifade eder.

Çalışan

Şirket bordrosuna kayıtlı olarak çalışmakta olan personeldir.

Çalışan Adayı

Şirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini şirketimizin incelemesine açmış olan gerçek kişilerdir.

Tedarikçi/Danışman/Taşeron

Şirkete mal ya da hizmet tedariki sağlayan ve bu nedenle Şirketin kişisel verilerini elde ettiği gerçek kişilerdir.

Şirket

İtal Endüstriyel Makinalar İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi veri sorumlusudur.

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.Verilerin İmhası

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin veri sorumlusunca veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesidir.

Verilerin Silinmesi

Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesini ifade etmektedir.

Verilerin Yok Edilmesi

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi suretiyle; verilerin kaydedildiği sistem, program, evrak, dosya, CD, disket, hard disk gibi veri saklamaya elverişli materyallerin imha edilmesini ifade etmektedir.

Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.

Kişisel Veri Envanteri

Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanterdir.

Periyodik İmha

Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemidir.

Kanun

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Politika

Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası

 

 

1.2. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikasının Amacı

 

Bu Politika'nın temel amacı kişisel verileri Şirketimiz tarafından işlenen gerçek kişileri; kişisel verilerinin imhası ve saklanması süreç, şekil ve amaçları ile Kanun uyarınca haklarına ve haklarını kullanma yöntemlerine ilişkin bilgilendirmektir. Politikanın amacı doğrultusunda, Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel verilerin imhası ve saklanması faaliyetlerinde mevzuata tam uyumun sağlanması ve kişisel veri sahiplerinin özel hayat gizliliği ve veri güvenliği haklarının korunması hedeflenmektedir.

 

1.3. Politikanın Kapsamı ve Yürürlüğü

 

Bu Politika'nın kapsamı; gerçek kişi olmak kaydıyla müşterilerimizin/çalışanlarımızın, potansiyel müşterilerimizin/çalışanlarımızın, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının ve verilerini işlemekte olduğumuz diğer kişilerin işlenen tüm kişisel verileridir. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, mevzuat hükümleri öncelikli olarak uygulanacaktır.

 

Şirket tarafından düzenlenerek yürürlüğe giren Politika, Şirketin internet sitesinde www.italmakina.com.tr yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

 

1.4. Politika ve Kanunun Tamamen veya Kısmen Uygulanmayacağı Haller

 

Bu Politika ve Kanun hükümleri aşağıdaki hâllerde uygulanmayacaktır:

 

 

Bu Politikanın ve Kanunun amacına ve temel ilkelerine uygun ve orantılı olmak kaydıyla veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü düzenleyen 10. maddesi, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. ve Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü düzenleyen 16. maddeleri aşağıdaki hâllerde uygulanmayacaktır:

 

 

2. KAYIT ORTAMLARI

 

Kişisel veriler, aşağıda tabloda belirtilen ortamlarda hukuka uygun olarak güvenli bir şekilde saklanır.

 

Elektronik ortamlar

Elektronik olmayan ortamlar

Yazılımlar (Ofis yazılımları, Muhasebe yazılımları (Tiger, Ocean, Bordro), Bordro yazılımları, Personel takip yazılımları, Yüz tanıma sistemi …)

Kağıt

Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik duvarı, saldırı tespit ve engelleme, günlük kayıt dosyası, antivirüs vb.)

Yazılı, basılı, görsel ortamlar

Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü)

Manuel veri kayıt sistemleri

Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.)

 

Optik diskler (CD, DVD vb.)

 

Çıkartılabilir bellekler (Taşınabilir diskler, Hafıza Kartı vb.,)

 

 

 

3. SAKLAMA VE İMHAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 

3.1. Kişisel Verilerin Saklanmasını Gerektiren Hukuki Sebepler

 

Kurumda, faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilir. Bu kapsamda kişisel veriler;

çerçevesinde öngörülen saklama süreleri kadar saklanmaktadır.

 

Mevzuatta düzenlenmeyen hallerde kişisel veriler, Şirketimizin o kişisel veriyi işlediği zaman yürütülen faaliyetin gerektirdiği kişisel veriyi işleme amacının gerçekleşmesine kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

3.2. Kişisel Verilerin Saklanmasını Gerektiren İşleme Amaçları

 

Şirketimiz kişisel verileri belli, açık ve meşru amaçlarla işlemektedir. Bu kapsamda saklanması gereken kişisel veriler aşağıda sayılan amaçlarla işlenebilmektedir:

 

Acil durum yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,

Adli/idari süreçlerin yönetimi, kamu kurum kuruşlarından gelen taleplere cevap verilmesi, yasal düzenlemelere bağlı olarak hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

Çağrı merkezi ve uzaktan destek hizmetlerinin sağlanması, çağrı sayısı ve içerik takibi,

Çalışan adayı/stajyer/öğrenci başvuru, seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,

Çalışan memnuniyeti ve bağımlılığı süreçlerinin yürütülmesi,

Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yürütülmesi,

Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,

Çalışanlara kullanıcı hesabı açılması, şirket içi kimlik ve yemek kartı verilmesi,

Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi,

Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Erişim yetkilerinin yürütülmesi,

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,

Fiziksel mekan güvenliğinin temini,

Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

İç denetim/soruşturma, istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi/denetimi,

İstatistik oluşturulması ve kullanımların analiz edilmesi,

İş güvenliği kapsamındaki süreçlerin yürütülebilmesi,

İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

İş görüşmelerinin yürütülmesi, iş başvurularının değerlendirilmesi,

İş ilişkisinin/sözleşmesinin kurulması, yürütülmesi ve sonlandırılması,

İş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki süreçlerin ve faaliyetlerin yürütülmesi,

İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,

İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,

İşbirliği çerçevesinde raporlama yapılması,

İşbirliği yapılan firmalar, tedarikçiler, yeniden satıcılar ve hizmet alınan firmalarla olan ticari ilişkilerin yürütülmesi,

Kamu kurum ve kuruluşlarının talep ettiği bilgi, belge ve dokümanların hazırlanması,

Kişisel veri envanterinin oluşturulması,

Kişisel verilere ilişkin olanlar dahil, yazılı, sözlü veya elektronik olarak iletilen tüm soru, talep, öneri, şikayet ve başvuruların değerlendirilmesi, bunlara cevap verilmesi,

Kullanıcı anketlerinin hazırlanması, kullanılması,

Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,

Mal / Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,

Mal / Hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

Mal / Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

Mal / Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,

Memnuniyet ölçümü anketleri için iletişim kurulması,

Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

Müşteriye veya aracı kurumlara ürün ve hizmet tedarikinin sağlanması

Organizasyon ve etkinlik yönetimi,

Pazar araştırması yapılması,

Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,

Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,

Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,

Reklam / Kampanya / Promosyon süreçlerinin yürütülmesi,

Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

Sosyal medya paylaşımlarında Şirket çalışanların, gerçek kişi yeniden satıcı/müşterilerin, yeniden satıcı/müşteri ilgililerinin tanıtılması,

Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi,

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

Sözleşmelerin müzakeresi, akdedilmesi ve ifası, süreçlerin yürütümü,

Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,

Sunulan ürün ve hizmetler özelinde, sistemlere kullanıcı tanımlamalarının yapılması,

Sunulan ürün ve hizmetlerin taleplere uygun olarak özelleştirilmesi; müşteri ihtiyaçları, yasal ve teknik gelişmeler sebebiyle güncellenmesi, geliştirilmesi,

Şirket adına bir organizasyona katılım olması durumunda, katılımcı kaydının oluşturulması,

Şirket çalışanlarının iş sözleşmelerinden doğan asıl ve yan haklardan yararlandırılması, performansının ve çalışmalarının değerlendirilmesi,

Şirket'in teşvik alabilmesi için işbirliği yaptığı aracı kurumlarla ve teşvik talebinde bulunulan kurumlarla bilgi paylaşılması,

Şirketin çevre güvenliği ile web sitesinin ve uygulamaların güvenliğinin sağlanması,

Şirketin operasyonel risk süreçlerinin planlanması ve icrası,

Şirketin ticari stratejilerinin geliştirilmesi ve planlarının yapılması,

Talep ve şikayetlerin takibi,

Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,

Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

Ücret politikasının yönetilmesi,

Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,

Ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi,

Ürün, hizmet ve servis bedellerinin ödenmesi, tahsil edilmesi, tahsilat yönteminin seçilmesi,

Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,

Web sitesinin kullanım analizi,

Yabancı personel çalışma ve oturma izni işlemleri,

Yatırım süreçlerinin yürütülmesi,

Yatırımcı ilişkilerinin yürütülmesi,

Yeni veya mevcut ürün, hizmet ve kampanyaların duyurulması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,

Yeniden satıcıların iş ortaklığı başvuru sürecinin değerlendirilmesi,

Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

 

3.3. Kişisel Verilerin İmhasını Gerektiren Hukuki Sebepler

 

Kişisel veriler;

durumlarında Şirket tarafından ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da resen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

4. TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

 

4.1. Teknik Tedbirler

 

Şirketimiz teknik tedbirler kapsamında;

4.2. İdari Tedbirler

 

Şirketimiz idari tedbirler kapsamında;

 

 

 

 

 

5. KİŞİSEL VERİLERİ İMHA TEKNİKLERİ

 

Veri Kayıt Ortamı

Açıklama

Sunucularda Yer Alan Kişisel Veriler

Sunucularda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için sistem yöneticisi tarafından ilgili kullanıcıların erişim yetkisi kaldırılarak silme işlemi yapılır.

Elektronik Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler

Elektronik ortamda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, veritabanı yöneticisi hariç diğer çalışanlar (ilgili kullanıcılar) için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir.

Fiziksel Ortamda Yer Alan

Kişisel Veriler

Fiziksel ortamda tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için evrak arşivinden sorumlu birim yöneticisi hariç diğer çalışanlar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. Ayrıca, üzeri okunamayacak şekilde çizilerek/boyanarak/silinerek karartma işlemi de uygulanır.

 

Taşınabilir Medyada Bulunan Kişisel Veriler

 

Flash tabanlı saklama ortamlarında tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, sistem yöneticisi tarafından şifrelenerek ve erişim yetkisi sadece sistem yöneticisine verilerek şifreleme anahtarlarıyla güvenli ortamlarda saklanır.

 

 

5.1. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

 

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydı ile Şirketimiz, bu Kanun ve diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlemiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verileri resen veya ilgili kişinin talebi üzerine siler, yok eder veya anonim hale getirir.

 

Kişisel verilerin silinmesi ile bu veriler tekrar hiçbir şekilde kullanılamayacak ve geri getirilemeyecek şekilde imha edilir. Buna göre veriler, kayıtlı oldukları sistem, program, evrak, dosya, CD, disket, USB, hard disk gibi araçlardan geri dönüştürülemeyecek şekilde silinir.

 

6. SAKLAMA VE SÜRELERİ

 

Şirketimiz, kişisel verileri kanunlarda ve sair mevzuatta öngörülen süreler uyarınca saklamaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin kanunlarda ve sair mevzuatta bir süre düzenlemesi bulunmuyorsa kişisel veriler, Şirketimizin o kişisel veriyi işlediği zaman yürütülen faaliyetlerinin gerektirdiği kişisel veriyi işleme amacının gerçekleşmesine kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

SÜREÇ

SAKLAMA SÜRESİ

İMHA SÜRESİ

Kimlik ve iletişim verileri

Hukuki ilişki süresince ve hukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

İş Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında saklanan özlük verileri ve mesleki deneyim verileri

İstihdam süresince ve iş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında toplanan veriler

İstihdam süresince ve iş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi sebebiyle toplanan veriler

İstihdam süresince ve iş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışan/stajyer adayına ait özgeçmiş ve/veya işe başvuru formunda yer alan veriler

İş başvurusunun reddi tarihinden itibaren 3 ay

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin veriler

İstihdam süresince ve iş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışanlar için sendika üyeliği verileri

İstihdam süresince ve iş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Biyometrik veriler

İstihdam süresince ve iş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 1 ay

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Görsel ve işitsel kayıtlar ve fiziksel mekan güvenliği kayıtları (Ör. Kamera kayıtları)

Kayıt tarihinden itibaren 1 ay

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Hukuki işlem verileri

Hukuki ilişki süresince ve hukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Müşteri işlem verileri

Hukuki ilişki süresince ve hukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

İş Ortağı/Danışmana ait ticari ilişkinin yürütülmesi amacıyla toplanan veriler

Ticari ilişki süresince ve ticari ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

İşlem güvenliği verileri

Kayıt tarihinden itibaren 2 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Pazarlama verileri

Hukuki ilişki süresince ve hukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Risk yönetimi verileri

Hukuki ilişki süresince ve hukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren 5 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Finans verileri

Hukuki ilişki süresince ve hukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Lokasyon verileri

Kayıt tarihinden itibaren 2 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Sağlık verileri

İstihdam süresince ve iş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl, İş başvurusunun reddinden itibaren 3 ay

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Sair ilgili mevzuat gereği toplanan veriler

İlgili mevzuatta öngörülen süre kadar

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

 

 

7. PERİYODİK İMHA SÜRESİ

 

Şirketimizde her yıl Aralık ve Haziran aylarında periyodik imha işlemi gerçekleştirilir.

 

8. POLİTİKANIN GÜNCELLENME PERİYODU

 

Politika, ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilir ve gerekli olan bölümler güncellenir.

 

İtal Endüstriyel Makinalar İthalat İhracat

Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi