İTAL ENDÜSTRİYEL MAKİNALAR İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, KORUNMASI POLİTİKASI

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE 3. KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

4. ŞİRKET’İN İŞLEDİĞİ KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ ve İŞLENME AMAÇLARI

5. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARI KULLANMASINA İLİŞKİN KURALLAR

1. GİRİŞ

İtal Endüstriyel Makinalar İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak Şirketimizde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca gerek Şirket personelinin gerekse bilgisi işlenen üçüncü gerçek kişilerin kişisel verileri hukuka uygun olarak korunmakta ve işlenmektedir. Şirketimiz bu hususta mevzuatın getirdiği yükümlülüklerini özenle yerine getirmekte ve bu kapsamda en üst düzeyde hassasiyet göstermektedir.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) kapsamında Şirket içerisinde kişisel verilerin ne şekilde ve hangi şartlarla işlendiği ve korunduğuna ilişkin temel kurallar yer almaktadır.

1.1. Tanımlar

Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.
Anonim Hale Getirme Kişisel verinin, kişisel veri niteliğini kaybedecek ve bu durumun geri alınamayacağı şekilde değiştirilmesidir. Değişik tekniklerle kişisel verinin bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.
Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir (Ad-soyad, adres, T.C. kimlik numarası, telefon numarası, e-posta dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere).
Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVK Kurulu) Kişisel Verileri Koruma Kurulunu ifade eder.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVK Kurumu) Kişisel Verileri Koruma Kurumunu ifade eder.
Başvuru Formu İlgili kişinin Kanun’un 11. maddesinde yazılı haklarını kullanabilmesi adına Şirket’e başvuru yaparken dolduracağı formu ifade eder.
Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.
Özel Nitelikli Veriler Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, din, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.
İlgili Kişi Kişisel verisi işlenen şirket hissedarlarını, şirket iş ortaklarını, şirket yetkililerini, şirket personelini ve personel adaylarını, şirket taşeron, tedarikçilerini, müşterilerini ve diğer üçüncü kişileri ifade eder.
Çalışan Şirket bordrosuna kayıtlı olarak çalışmakta olan personeldir.
Çalışan Adayı Şirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini şirketimizin incelemesine açmış olan gerçek kişilerdir.
Tedarikçi/Danışman/Taşeron Şirkete mal ya da hizmet tedariki sağlayan ve bu nedenle Şirketin kişisel verilerini elde ettiği gerçek kişilerdir.
Şirket İtal Endüstriyel Makinalar İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi veri sorumlusudur.
Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.
Kişisel Veri Envanteri Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanterdir.
Kanun 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Politika Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması

1.2. Kişisel Veri İşleme ve Koruma Politikasının Amacı

Bu Politika’nın temel amacı kişisel verileri Şirketimiz tarafından işlenen gerçek kişileri; kişisel verilerinin toplanma, işlenme ve korunma süreç, şekil ve amaçları ile Kanun uyarınca haklarına ve haklarını kullanma yöntemlerine ilişkin bilgilendirmektir. Politikanın amacı doğrultusunda, Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel verilerin korunması ve işlenmesi faaliyetlerinde mevzuata tam uyumun sağlanması ve kişisel veri sahiplerinin özel hayat gizliliği ve veri güvenliği haklarının korunması hedeflenmektedir.

1.3. Politikanın Kapsamı ve Yürürlüğü

Bu Politika’nın kapsamı; gerçek kişi olmak kaydıyla müşterilerimizin/çalışanlarımızın, potansiyel müşterilerimizin/çalışanlarımızın, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının ve verilerini işlemekte olduğumuz diğer kişilerin işlenen tüm kişisel verileridir. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, mevzuat hükümleri öncelikli olarak uygulanacaktır.

İtal Endüstriyel Makinalar İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından düzenlenerek yürürlüğe giren Politika, Şirketin internet sitesinde www.italmakina.com.tr yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

1.4. Politika ve Kanunun Tamamen veya Kısmen Uygulanmayacağı Haller

Bu Politika ve Kanun hükümleri aşağıdaki hâllerde uygulanmayacaktır:

Bu Politikanın ve Kanunun amacına ve temel ilkelerine uygun ve orantılı olmak kaydıyla veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü düzenleyen 10. maddesi, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. ve Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü düzenleyen 16. maddeleri aşağıdaki hâllerde uygulanmayacaktır:

2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN KURALLAR

Şirketimiz Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Şirketimiz tarafından alınan önlem ve tedbirler aşağıda sınırlayıcı olmamak üzere belirtilmiştir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

3.1 Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler

Şirketimiz, Kanun ve ilgili diğer mevzuatta getirilen hüküm ve kurallara uygun olarak kişisel verileri işlemektedir. Şirketimiz, kişisel verileri işlerken aşağıdaki ilkelerle hareket eder;

3.2 Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Şirketimiz, bu Politika’nın, Kanun’un ve ilgili sair mevzuatın düzenlemelerine uygun olarak, yazılı, sözlü, elektronik yollardan, görüntü/ses kaydı yoluyla veya fiziksel olarak ilgili kişi ile karşı karşıya gelmek suretiyle kişisel verileri toplamakta ve işlemektedir.

Veri toplama süreci; i) web sitesi, uygulamalar, e-posta, işe alım portalları dahil üçüncü şahıslara ait dijital mecralar veya bir yazılım üzerinden; ii) sözleşmeler, postalar, mektuplar, başvurular, formlar, çağrı merkezi, insan kaynağı bulma konusunda hizmet aldığımız şirketler, uzaktan destek, satış ve pazarlama birimi, web sitesindeki çerezler, kartvizit, telefon gibi vasıtalar aracılığıyla; veya iii) ilgili kişi ile yüz yüze yapılan görüşmeler aracılığıyla gerçekleşebilmektedir.

3.3 Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Şirketimiz kişisel verileri, ilgili kişinin açık rızasını alarak işlemektedir. Şirketimiz aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verileri işleyebilir.

3.4 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Şirketimiz tarafından, Kanun ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, Kanun’da öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranılmaktadır. Kanun’a uygun bir biçimde Şirketimiz tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenen ve belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

i. İlgili kişinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,

ii. İlgili kişinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

3.5 Kişisel Verilerin Yurt İçinde Aktarılma Şartları:

Şirketimiz meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan, Kanunun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve bununla sınırlı olarak kişisel verileri üçüncü kişilere;

3.6 Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılma Şartları

Kanun’un 9. maddesi uyarınca kişisel veriler kural olarak, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz. Ancak bu Politika’nın 3.3. ve 3.4 maddesinde belirtilen, ilgili kişinin rızasının aranmayacağının belirtildiği hallerden birinin mevcut olması halinde kişisel verilerin, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışında üçüncü kişilere aşağıdaki şartlarla aktarımı mümkündür:

Kişisel veriler, uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere, Türkiye'nin veya ilgili kişinin menfaatinin ciddi bir şekilde zarar göreceği durumlarda, ancak ilgili kamu kurum veya kuruluşunun görüşü alınarak KVK Kurulu’nun izniyle yurt dışına aktarılabilir.

3.7 Kişisel Verilerin Aktarılma Amaçları

Aktarımda bulunulan üçüncü kişiler ve veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmektedir;

3.8 Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler:

Şirketimiz, kişisel verileri, bu Politika’nın 3.7. ve 4. maddesinde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için, Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, yurt içindeki, gerçek veya tüzel kişi olabilecek, aşağıda belirtilen üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Şirketimiz, işbu Politikada belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıda sayılan kişi gruplarına kişisel veri aktarımı yapabilmektedir.

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler Tanım Amaç
İş Ortağı Şirket’in ticari faaliyetlerini yürütürken iş ortaklığı kurduğu taraflar İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak kişisel verilerin paylaşımı.
Hissedarlar İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirket’in ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerinin ve denetim faaliyetlerinin tasarlanması konusunda yetkili olan hissedarlar Şirket’in ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak kişisel verilerin paylaşımı.
İştirakler ve bağlı ortaklıklar Şirket’in, sermaye ortağı olduğu başka şirketler ve Şirket’in %50’den fazla oy hakkına sahip olduğu şirketler Şirket’in ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak kişisel verilerin paylaşımı.
Şirket Yetkilileri Yönetim kurulu üyeleri ve diğer yetkilendirilen kişiler Şirket’in ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetiminin sağlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak kişisel verilerin paylaşımı.
Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları Hukuken Şirket’ten bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi talep etme amacıyla sınırlı olarak kişisel veri paylaşımı.
Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri Hukuken Şirket’ten bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak verilerin paylaşımı.
Tedarikçi Şirket’in ticari faaliyetlerini yürütürken Şirket’in emir ve talimatlarına uygun ve sözleşme temelli olarak Şirket’e hizmet sunan tarafları Şirket’in tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirket’in ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirket’e sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak verilerin paylaşımı.

4. ŞİRKET’İN İŞLEDİĞİ KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ

4.1. Kişisel Veri Kategorileri

4.1.1 Kimlik verisi

Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur. Adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, medeni durumu, uyruk bilgisi, anne-baba adı-soyadı, doğum yeri tarihi, cinsiyeti ve sair kimlik bilgileri ve bu bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport ve sair belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası ve sair verilerdir.

4.1.2 İletişim verisi

Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur. Telefon numarası, adres, e-posta adresi, faks numarası, IP adresi ve sair verilerdir.

4.1.3 Müşteri verisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; ticari faaliyetlerimiz ve bu çerçevede iş birimlerimizin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen verilerdir.

4.1.4 Finansal veri

Şirket’in ilgili kişi ile kurmuş olduğu işçi işveren veya sair ticari ilişki uyarınca ortaya çıkan her türlü finansal sonucu ve durumu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, şube kodu, banka kart bilgileri, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil, kredi notu, malvarlığı verisi, gelir bilgisi ve sair verilerdir.

4.1.5 Görsel ve işitsel veri

Fotoğraf ve kamera kayıtları, ses kayıtları ile bu verilerin bulunduğu tüm veriler ve sair verilerdir.

4.1.6 Özlük verisi

İlgili kişi ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının korunmasına temel olacak iş sözleşmesi, özgeçmiş, ikametgah, eğitim, sağlık, aile durumu bildirimi (eş ve çocuk vb.), bordro, askerlik durum belgesi, sürücü belgesi vb. bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel verilerdir.

4.1.7 Lokasyon verisi

Şirket veya işbirliği içerisinde olunan şirket ve kurumların faaliyet ve operasyonları çerçevesinde ilgili kişi tarafından Şirket araçlarını kullanırken ilgili kişinin bulunduğu yerin konumunu tespit eden; GPS lokasyonu, seyahat verileri ve sair verilerdir.

4.1.8 Aile bireyleri ve yakın verisi

Şirket veya işbirliği içerisinde olunan şirket ve kurumların faaliyet ve operasyonları çerçevesinde veya Şirket’in ve ilgili kişinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla ilgili kişinin aile bireyleri, (Örneğin; eş, anne, baba, çocuk), yakınları ve acil durumlarda ulaşılabilecek diğer kişiler hakkında, yukarıda tanımlandığı şekilde, kimlik ve iletişim verileridir.

4.1.9 Özel nitelikli kişisel veri

Kanun’un 6. maddesi uyarınca belirtilen kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı din, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

4.1.10 Talep/şikâyet yönetimi verisi

Şirketimize yöneltilmiş olan talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel verilerdir.

4.1.11 Fiziksel mekan güvenliği verisi

Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel verilerdir.

4.1.12 Pazarlama verisi

Ürün ve hizmetlerimizin ilgili kişinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmelerdir.

4.1.13 Risk yönetimi verisi

Ticari, teknik ve idari risklerimizi yönetebilmemiz için bu alanlarda genel kabul görmüş hukuki, ticari teamül ve dürüstlük kuralına uygun olarak kullanılan yöntemler vasıtasıyla işlenen kişisel verilerdir.

4.1.14 İşlem güvenliği verisi

Teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğin sağlaması için işlenen kişisel verilerdir.

4.1.15 Hukuki işlem ve uyum verisi

Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve Şirketimizin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel verilerdir.

4.2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Şirketimiz kişisel verileri belli, açık ve meşru amaçlarla işlemektedir. Bu kapsamda kişisel veriler aşağıda sayılan amaçlarla işlenebilmektedir:

5. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARI KULLANMASINA İLİŞKİN KURALLAR

5.1 İlgili Kişinin Hakları

Şirketimiz, Kanun’un 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda varsa, Şirket temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile ilgili kişinin sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır.

5.2 İlgili Kişinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri Kanun’da yer alan ve yukarıda alıntılanan haklarına ilişkin taleplerini Şirketimize iletebileceklerdir. Başvuru yapmak için, www.italmakina.com.tr adresinde bulunan Başvuru Formu’nu doldurup iletebilirsiniz.

Kural olarak Şirketimiz, kişisel veri sahiplerinin başvurularını ücretsiz olarak yerine getirmektedir. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyeti olması halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler başvuran ilgili kişiden talep edilebilecektir.

Eksik başvuru formları Şirketimiz tarafından işleme alınmayacaktır. Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin veri sahibi olup olmadığını teyit etmek veya formun içeriğinden talebin niteliği anlaşılmamakta ise talebi netliğe kavuşturmak amacıyla başvuruda bulunan ilgili kişiden ek bilgi ve belgeler talep edebilmektedir.

İlgili kişi adına üçüncü bir kişinin başvuruda bulunabilmesi için ilgili kişi tarafından ilgili üçüncü kişi adına düzenlenmiş özel yetkili vekâletname bulunmalıdır. Başvuru formunun ne şekilde doldurulması gerektiğine ilişkin açıklama web sitemizde bulunan başvuru formunda yer almaktadır.

5.3 İlgili Kişinin Başvurusuna Cevap Verilmesi

Form ile gönderilen talepler, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır.

Başvuruda; bilgilerin eksik veya yanlış paylaşılması, talebin açık ve anlaşılır bir şekilde dile getirilmemiş olması, talebi destekleyici nitelikteki belgelerin hiç veya gereği gibi iletilmemesi, vekil suretiyle yapılan başvurularda vekâletname suretinin eklenmemesi gibi durumlarda Şirketimiz talepleri karşılamakta güçlük yaşayabilecek ve araştırma sürecinde gecikmeler yaşanabilecektir. Bu nedenle Kanun’un 11. maddesinde belirtilen hakların kullanımında bu hususlara riayet edilmesi önem arz etmektedir. Aksi durumda yaşanacak gecikmelerden Şirketimiz sorumlu tutulamayacaktır.

Hatalı, gerçeğe/hukuka aykırı ve/veya kötüniyetli başvurular karşısında Şirketimizin yasal hakları saklıdır.

İlgili kişi, Kanun’un 14. maddesi gereğince başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabı yetersiz bulması veya süresinde başvurusuna cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhalde Şirket’e başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunabilir.

İtal Endüstriyel Makinalar İthalat İhracat
Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi