KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN PROTOKOL 

1. TARAFLAR 
        1.1. İtal Endüstriyel Makinalar İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Çerkeşli OSB Mah. İMES 8. Cad. No:3 41455 Dilovası – KOCAELİ
        1.2. ……………………………….. 
     Adres


2. KONU

İşbu protokolün konusu, yukarıdaki taraflar arasında mevcut ticari/hukuki ilişki kapsamında kişisel verilerin paylaşımı ve işlenmelerine yönelik tarafların yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

1. KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞIMI, KORUNMASI VE İMHASINA İLİŞKİN ŞARTLAR

1.1. Taraflar, aralarındaki ticari ilişki ve/veya protokol uyarınca kendi uhdelerinde bulunan veya hâlihazırda toplamakta oldukları kişisel verileri gerek aralarındaki protokolün gerekse de hizmetin ifası amacıyla birbirleri ile paylaşmış ve paylaşmaya devam etmektedirler. 

1.2. Taraflar birbirleri ile paylaştıkları kişisel veriler ile ilgili olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve diğer düzenlemeler uyarınca kişisel verileri toplayan ve veri sorumlusu sıfatına binaen kendilerine atfedilen tüm yükümlülüklere uygun hareket ettiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu kapsamda ilgili taraf, diğer tarafa aktarmış/sunmuş olduğu tüm kişisel verilerle ilgili olarak KVKK düzenlemeleri kapsamında ilgili kişiden gerekli izinleri aldığını, aydınlatma ve mevzuatta düzenlenen diğer yükümlülükleri (kişisel veri toplanması ve imhasına ilişkin politikanın uygulandığı, veri koruma siciline kayıt yaptırdığı vb.) yerine getirdiğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bu bağlamda karşı tarafın talebi halinde veri sorumlusu olan taraf tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğine dair ilgili bilgi ve belgeleri diğer tarafa sağlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. 

1.3. Taraflar kendilerine aktarılan kişisel verileri yalnızca taraflar arasında akdedilen protokollerdeki veya ticari ilişki kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla ve gerekli ölçüde, KVKK'daki düzenlemelere uygun olarak işleyeceklerini, hiçbir koşulda taraflar arasındaki protokol ilişkisindeki protokol amacını geçecek şekilde aşkın işlemeye tabi tutmayacaklarını, üçüncü kişilere ve yurtdışına aktarmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Taraflar ayrıca bu verileri sadece protokollerin amacının yerine getirilmesi için bilgi/belge/verilere erişimi bulunması gereken kendi çalışanları ile paylaşacaklarını ve çalışanlarının kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında bu konuda gerekli eğitimlerden geçerek bilgilendirildiğini ve kişisel verilerin korunmasına yönelik taahhütnamelerin alındığını kabul ve taahhüt ederler.  

1.4. Taraflar, işbu protokol ve taraflar arasında akdedilen diğer protokoller kapsamında kişisel verileri aktardığı ve/veya erişim sağladığı her türlü üçüncü kişinin (çalışanlar, danışmanlar, iştirak ve bağlı ortaklıklar, iş ortakları, alt yükleniciler, tedarikçiler dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere) işbu protokoldeki yükümlülüklere aynen uymasını sağlayacak tedbirleri alır.  

1.5. Taraflar gerek kendilerinin veri sorumlusu olduğu kişisel veriler için gerekse de protokoldeki yükümlülüklerin ya da hizmetin ifası amacıyla birbirlerine aktardıkları kişisel veriler için gerekli idari ve teknik güvenlik önlemlerini aldıklarını kabul ve taahhüt ederler. Bu kapsamda taraflar;

    i. Hem şirket içerisinden hem de dışarıdan hukuka aykırı bir müdahalenin önlenmesi için veri kayıt ortamları virüs koruma ve güvenlik sistem ve programları başta olmak üzere çeşitli yazılımlar/donanımlar ve şifreler aracılığıyla verileri koruduklarını,
    ii. Uhdelerindeki veri kayıt ortamlarının, düzenli aralıklarla uzman kuruluşlar tarafından güvenlik testlerinden geçirilmekte olduğu ve güvenlik açığının tespiti halinde söz konusu açığın giderildiği,
    iii. Kişisel verilere erişim yetkilerinin sınırlandırılmakta ve erişim kayıtlarının tutulmakta olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. Taraflar kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla bu madde de belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere gerekli her türlü önlemi aldıklarını kabul ve taahhüt etmektedirler.  

1.6. Taraflar birbirlerine aktardıkları kişisel verileri aralarında akdedilen protokollerin amacının gerçekleştirilmesi için gerekli olandan daha uzun süre işleyemezler. Kişisel veriyi alan taraf, kişisel verileri işlemesini gerektiren hukuka uygun amaç unsurunun ortadan kalkması, taraflar arasındaki protokolün herhangi bir sebeple sona ermesi veya karşı taraftan herhangi bir anda bu yönde bir talep olması üzerine derhal kişisel verileri siler veya anonim hale getirir ve buna yönelik kanıtları, kayıt veya logları karşı tarafa sunar. Şu kadar ki, mevzuatta belirtilen sebeplerle ilgili tarafın kişisel veriyi belirli bir süre daha saklaması hukuka uygun ise bu kişisel veriyi belirli bir süre daha saklayabilecektir.  

1.7. Taraflar, diğer taraf tarafından kendisine aktarılmış olan kişisel veriler ile ilgili her türlü uyuşmazlığı ve kendisine yöneltilmiş olan tüm talepleri karşı tarafa derhal bildirmeyi ve gerekli tüm bilgi, belge ve desteği sağlamayı taahhüt eder. Bu süreçte taraflar ortak hareket edecek ve birbirlerinin zarar görmemesi için alınması gereken tüm tedbirleri alacak ve gerekli işlemleri yürütecektir. Süreç sonunda taraflardan birinin mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediği ve bu nedenle diğer tarafın zarar gördüğü ortaya çıkarsa bu tarafın zararını ve bu süreçte yapmış olduğu masrafları karşılamakla yükümlü olacaktır. 

1.8. Herhangi bir taraf, karşı tarafın yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle bir zarara uğrar ise zararını, ödemek zorunda kalacağı idari para cezalarını, yargılama giderleri ve avukatlık ücretini karşı taraftan talep edecektir. 

2. PROTOKOL'ÜN UYGULANMASI

Kişisel veriler bakımından işbu protokol ile taraflar arasında akdedilen protokol içerisindeki herhangi bir maddenin çelişmesi halinde işbu protokol öncelikli olarak uygulanacaktır. Taraflardan herhangi birinin işbu protokolde düzenlenen yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde diğer taraf, her türlü tazminat hakkı saklı kalarak, aralarındaki ticari protokolü tek taraflı olarak feshetme hakkını haizdir. 

3. PROTOKOL'ÜN SÜRESİ VE YÜRÜRLÜK

Bu protokol taraflar arasındaki hukuki ilişki devam ettiği süre içinde ve hukuki ilişkinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde sona erme tarihinden sonra da süresiz olarak devam eder.

4. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

6.1. Tebligat: Taraflar bu protokolde belirtilen yazılı adreslerinin tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliğini değişiklik tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde diğer tarafa bildirmedikleri takdirde, bu adreslere yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul ve taahhüt ederler.

6.2. Yetkili Mahkeme: Taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

6.3. Suret: Bu protokol iki suret olarak düzenlenmiş ve karşılıklı olarak …….…. tarihinde imzalanarak teati edilmiştir. 

 
Kaşe-İmza


Kaşe-İmza